در آغوش خــــدا گریستم تــا نوازشم کند...

پـرسید : فرزندم پس آدمت کو ؟؟

اشک هایم را پـاک کـــردم و گفــــتم : در آغوش حـــوای دیگریـست.

خدایا تو با من بمان!!!!

که محتاج ماندن خلقت نباشم!!!

آمین!!!!